Vatan Hainleri!

Türk’ün Ekmeğini Yiyip de Türk’e kılıç Sallama!!

Fethullah Gülen’in Sırrı 3

Posted by vatanhainleri Nisan 19, 2007

Bu da son bölüm arkadaşlar… İbret olsun!

Reklamlar

50 Yanıt to “Fethullah Gülen’in Sırrı 3”

 1. UMUTHAN said

  – MERHÛM ÂKİF’İN VA’ZLARI – (O gün, orada bulunup, Âkif gibi nice âlimleri dinleyerek coşan milyonlarla Müslüman Türk evlâdı -yâni şehid dedelerimiz- memleketimizin hürriyet ve istiklâli uğrunda cihâd etmişler ve kısmen de olsa vatanımızı haçlı istilâsından -Allah’ın inâyet ve keremiyle- kurtarabilmişlerdir. Kurtaramadıkları bâzı kilid noktalar vardır ki, buralara kendi yetiştirdikleri danışman kılıklı misyoner ve ajanlarını yerleştirerek sahne arkasına çekilen emperyalist kuvvetler, ülkemizi bu devşirmeler sâyesinde uzaktan idâre edegelmişler; koltuklarının sarsılmaya başladığı her 10yılda bir darbe yaparak, yerlerini sağlamlamışlar ve milletimizin evlâdını siyâsî yasaklara, mahkûmiyetlere ve idâmlara mâruz bırakmışlardır. Tâbir-i diger ile, uyanmaya başlayan narkozlu milletimize, bir narkoz daha zerk etmişlerdir. Bu süreç bu şekilde cereyân edegelmiş ve cumhuriyetimizin 80inci yılına 59uncu hükûmetle ulaşılmıştır. Yâni 16 ayda bir yeniden seçim, yeniden karmaşa, yeniden bulanıklık, yeniden buhran, yeniden keşmekeş, yeniden kaos vs..

  Millî şâirimiz Merhûm Mehmed Âkif rahmetullâhi aleyh, Balkan Muhârebeleri ve İstiklâl Harbi esnâsında, bir çok Anadolu Câmi’lerinde va’zlar ederek, milletimizdeki “Cihâd Rûhunu” cânlandırmışdır. Ba’zı fevkalâde nasîhatleri şöyledir :

  Bakınız, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz ne buyuruyor : > Müslümânlık yalnız lâfız ile değildir. Sorarım : Şarkdaki (doğudaki) Müslümân garbdekinin (batıdakinin) imdâdına koşdu mu ? Şimâldeki (kuzeydeki) Müslümânlar, cenûbdaki (güneydeki) dîn kardeşinin hâlinden müteessir oldu mu ? Lâvallah olmadı ! Öyle ise Âlem-i İslâm, felâket üstüne felâket göreceğine, bir musîbetden kurtulur kurtulmaz, başkasına uğrayacağına hiç şübhe etmesin ! (7 Şubat 1912 Süleymâniye Câmi’ Kürsüsü)

  Geçende de söyledim. Biz Müslümânlar birbirimizi, birbirimizin ahlâkını, âdatını (âdetlerini) Frenk kitâblarından öğreniyoruz ; birbirimizden ancak bu vâsıta ile haberdâr olabiliyoruz. Demek Frenklerin himmeti olmasa, bir iklimdeki Müslümânlar, öbür iklimdeki Müslümânlar için “Yok” hükmünde kala-cak ! Bakınız şu bizdeki himmetsizliğe, şu bizdeki gayretsizliğe ! Sonra da utanmadan, sıkılmadan Allah’dan tevfîk (işimizi uygunlaşdırmasını) istiyoruz ? Acabâ böyle bir taleb için yüzümüz var mı ? Biz diyoruz ki ; Müslümânız, o hâlde Allah bize tevfîk vermelidir. Demek sen Müslümânlığınla Allah’ı minnet altında (gönül borcu içerisinde) bırakmak istiyorsun ? Ne cür’et, ne kadar hamâkat (beyinsizlik) !..

  Târihden misâl aramağa hâcet var mı ? Dünki çobanlar adam oldular da bizi ezdiler. Bu herifler otuz sene evvel sayı saymayı bilmezlerdi ! Otuza kadar, o da parmakla, güç sayabi-lirlerdi. Fakat bugün bakın ne hâle geldiler ! Askeri, askerimizi perîşân etdi ; siyâsîleri siyâ-sîlerimizi bastırdı. Muallimleri, bizim muallimlerimizden fazla yararlılık gösterdi. Mağlûb olan yalnız ordumuz değil. Evet, sen bu memleketde hangi mevki’de isen, senin yurdunda senin mevki’ni işgâl eden düşmân sana gâlib. Bakın, bunlar otuz senede ne hâle geldiler !..

  Onların fırka (siyâsî parti) hayâtını sizlere –lâ teşbîh– (benzetmek gibi olmasın) şöyle temsîl edeyim : Aynı bizdeki mezhebler gibi, ben : Hanefîyim, sen Şâfî’sin, sana i’tirâz ediyor muyum ? İkimizde aynı Hâlık’a (Yaradan’a) ibâdet ediyoruz. İkimizin de Kur’ânımız, Peygamberimiz aynı … İşte onlar da yek diğerine karşı bu nazarla bakıyorlar. Bizde ise böyle mi ? Heyhât ! (Nerede o günler!) Fırkacılık (particilik), tefrikacılıkda (bölücülükde) karar kılıyor. Birbirimize düşmân kesiliyoruz. Her fırka diger fırkayı vatanın düşmânı tanıyor, o nazarla bakıyor. Maksad memleketin selâmetidir ; filân fırka selâmeti (huzûra çıkışı) şu yoldan hareketde görmüş ; bizim fırka da bu tarâfa gitmekde görmüş … İşte bu tefrîkalar (bölünmeler) hep o yüzden oldu. Nihâyet memleket uçurumun, helâk uçurumunun tâ kenârına kadar geldi. Yuvarlanmasına pek cüz’î (milim) bir şey kaldı. Şu son nefesde olsun aklımızı başımıza almazsak, yine böyle gidersek – Maazallah – ümîdler bitecek. Ey Cemâat-i Müslîmîn ! Artık gözünüzü açınız, aklınızı başınıza devşiriniz …

  Allah’ın kitâbında, Rasûlullâh’ın sözlerinde (hadîslerinde) her devrede yaşayacak insânların ihtiyâcını te’mîne kâfî hakîkatler var. Yalnız, o hakîkatler ilimle meydâna çıkar. Kur’ân-ı Kerîm, Âyetullâh (Allah’ın âyetleri) değil mi ? Arz da, Semâ’ da birer Âyetullâh’dır. Bizim gibi geri milletler toprakdan sâdece mahsûl alır ; birâz daha gayret ederse su çıkarır. Medenî milletler ise ma’den çıkarır. Biz sudan yalnız degirmen yapıyoruz. Onlar elektirik istihsâl ediyor. Biz bulutdan yağmur topluyoruz, onlar yıldırım avlıyor … Mâddiyyât böyle olduğu gibi ma’neviyyât dahî böyledir. Müterakkî (ilim ve fende ileri gitmiş) milletler nasıl bu âlemden, bizden çok, hem de mukayese kabûl etmeyecek kadar çok istifâde ediyorsa ; âlim bir Müslümân da Kitâbullâh’dan, Peygamber hadîslerinden, şimdiki câhil Müslümânlara nisbetle, nâ-mütenâhî (bitmez tükenmez) hakîkatler çıkarabilir.

  Maârif, maârif !.. Bizim için başka çâre yok ; eğer yaşamak istersek her şeyden evvel maârife sarılmalıyız. Dünyâ da maârifle, dîn de maârifle, âhiret de maârifle … Hepsi, her şey maârifle kâim (yerine sâbitlenmiş). Bizim dînin cehâlete hiç tahammülü yok, câhiller eline geçince mahv olur.

  Donanma için herkes bağırdı : Bir iki gemi alalım. Almazsak Balkan hükûmetleri ittifâk edecekler. Birkaç muhrîb bu ittifâka ma’nî olur. Yunanlılar olsun ittifâka giremez … Adam sen de ! dedik ; hiç Bulgarlar, Yunanlılarla ittifâk eder mi ? Evet, senin mantığına bakarsak etmemek îcâb edecek … Lâkin etdi ! Hem bu edişinden başımıza bu kadar felâket geldi …

  Ey Cemâat-ı Müslîmîn ! Bu dîn, irfân (ilim, fen, maârifet) dîni idi ; hâlbuki biz bugün milletlerin en câhiliyiz ! Bu dîn, şehâmet (akıl + yiğitlik) dîni idi ; gayret dîni idi. Biz ise şu zamânda milletlerin en miskîniyiz, en tenbeliyiz … Biz Müslümânlar –ben öyle görüyorum– Allah ile pek lâübâlîyiz (aldırış etmiyoruz). Zannediyoruz ki, Cenâb-ı Hakk oturduğumuz yerden isteyivermekle hâtırımız için İlâhî Kanûnları değişdirir … Zavallı bizler ! Beyhûde yere feryâd edip duruyoruz ! Zâten Allah gökde, yerde değil; her yerde hâzır, her yerde nâzır. Bize “Şâh Damarlarımızdan” daha yakın. (1928 Fâtih Câmi’ Kürsüsü)

  Milletler topla, tüfenkle, zırhlı ordularla, tayyârelerle yıkılmıyor ve yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki râbıtalar (ma’nevî bağlar) çözülerek, herkes kendi başının derdine, kendi havâsına, kendi menfaatini te’mîn etmek sevdâsına düşdüğü vakit yıkılır. Emevîler, Abbâsîler, Fâtımîler, Endülüslüler, Gaznevîler, Moğollar, Selçûkîler, Mağrîbîler, İrânîler, Fâslılar, Tûnûslular, Cezâirliler … hep bu ayrılık gayrılık hislerine kapıldıkları için saltanatlarını kaybetdiler. Biz Türkiye Müslümânları dünyânın üç büyük kıt’asına hâkimdik. Koca Akdeniz, koca Karadeniz ; hükmümüz altında bulunan koca koca memleketlerin ortasında birer göl gibi kalmışdı. Ordularımız, Viyana önlerinde gezerdi. Donanmalarımız, Hind Okyânûslarında yüzerdi. Müslümânlık râbıtası, ırkı, ıklîmi, lisânı, âdetleri, ahlâkı büsbütün başka olan bir çok milletleri yek digerine sımsıkı bağlamışdı. Boşnak “İslâvlığını”, Arnâvud “Lâtinliğini”, Pomak “Bulgarlığını” … elhâsıl her kavim kendi kavmiyetini bir kenâra ata-rak, İslâm Câmiâsı etrâfında toplanmış, İlâ-yı Kelîmetullâh (aradaki tıkanıklıkları açarak, İslâm Dînini insânlığa tebliğ etmek) için cânını, kânını, mâlını, bütün vârını güle güle, koşa koşa fedâ’ etmişdi. Fakat sonradan aramıza Avrupalılar tarâfından türlü türlü şekiller, türlü türlü isimler altında ekilen fitne, tefrika ve fesâd tohumları bizim haberimiz bile olmadan filizlenmeğe başladı. Râbıtalar gevşedi. Kalemizin içeriden sarsılmağa yüz tutduğunu gören Avrupalılar kendi aralarında birleşerek, (mukaddes ittifâk, Haçlı birliği, Avrupa birliği, ortak pazar..) ya’nî bizlerin emr’olunduğumuz “Vahdet”i (unity) onlar vücûda getirerek, her bir hücûmda, yurdumuzun birer büyük parçasını elimizden alıverdiler. Bugün bizi Asya’nın bir ufak parçasında dahî yaşayamayacak hâle getirdiler.

 2. UMUTHAN said

  MERHÛM ÂKİF’İN VA’ZLARI (son kısım)

 3. hüseyin gurkan said

  bunu yazan fettoşun sağ kolu http://www.nurettinveren.net‘gigirn de fetoşşun sag kolunun itiraflarını dınleyın!ALLAH TEK PEYGAMBER TEK!

  65-66 yıllarında bir araya gelerek başlatılan küçük ve samimi hizmet niyetleri 35 yıl sonra bugün ciddi boyutlara ulaşmıştır.

  Allah rızası ve ahret kazancı samimiyet ,kardeşlik,hak ve adalet kavramları vatan ve millet söylemleri parolamız gibiydi.
  İşin daha başında 69-70 yıllarında bizler 20, kendisi 30 yaşlarında
  kendi hazırladığı İlhan İşbilen’in çoğaltarak 17 arkadaşa sunduğu bir
  örgüt plan ve programı bağlılık ve biat yemini teker teker okutuldu ve
  kabul ettirildi.

  Bu o gün için çok farkına varamadığımız inceden inceye detaylarını düşünemediğimiz sadece bizi kullanmaya ve baskı altına almaya yönelik hazırlanmış bir sözleşme idi.

  Fakat kendisinin çok önceden planladığı manevi baskı ve bağlayıcılığı olan bozulması mümkün olmayan ( LA YENKATI) yani hiçbir kefaret
  ile bozulması mümkün olmayan bir biat yemini ile 18 maddelik hizmet
  prensipleri, görev taksim planı ile mükemmel bir örgüt kuruluşu idi.

  Bizlerde bu örgütün O’nun deyimi ile ( gazsalın elindeki meyyitleri) ant içmiş üyeleri idik.
  Aradan bu kadar yıl geçince hatırlatmanın faydası olur diye düşündüm
  ve arkadaşlarımıza neler üzerine ittifak ettiğimizi ,neye söz verdiğimizi
  ve bugün nerelerden nerelere gelmiş olduğumuzu yeniden hatırlatarak
  düşünmek ve düşündürmek istedim.
  Bu kararı almama sebep olan 31 mayıs 2000 da Amerika’ya gidip yanında
  1 ay kaldıktan sonra ortaya çıkan müthiş ve korkunç hadise beni bu durumu arkadaşlara ve bütün cemaate anlatmaya mecbur etti.

  EDBİR BAHANESİ İLE HER ARKADAŞTA BULUNAN BU 3 PARÇA ÇOK GİZLİ SÖZLEŞME kaldırıldı,ustaca unutturulmak istendi. Zannederim bendeki tek nüsha kaldı.

  Ogün için ilkler üçler,yediler,kırklar asr-ı saadet temsilcileri,şekerlemeleri ile kullanılan daha sonra yelkenler rüzgar tutunca değişik iftiralarla teker teker cemaat içinde açıklanmayan meçhul suçlamalarla yargısız infazlar ile unutturulan , karalanan sağa sola itilerek, gözlerden uzaklaştırılan bu çekirdek kadro,zavallı, hain veya işe yaramayan ,( ABİLİK) taslama ihtimaline binaen pasifize edilmiş zavallı 17 kişi .

  Bu hizmet ve kardeşleri için her şeyini feda etmeye söz vermiş kendi
  arkadaşlarının varlığından vehme kapılıp onları potansiyel tehlike görerek , değişik casus teşkilatlarından aldığı yem olarak atılan raporlarla
  onların oyuncağı haline gelen İHTİMALE BİNAEN ÖLDÜRÜN
  DİYEBİLECEK KADAR zavallı hasta ve VEHİMLİ kişi.

  SEN HAKLISIN AMA O KUTSAL diyecek kadar Kur’ani
  ölçüleri
  bilmeden teslim olarak Allah’ın rızasını kazanacağını uman, zavallı,
  onun her yaptığın da bir hikmet vardır diyen , akla ve Kur’an’a uymasa da
  Günaha girmeyeyim diye, günaha yahşi çeken kolaycı, teslimiyetçi cemaat.

  Onların da bu tarihi ,kutsi mukaveleyi bilmek haklarıdır zannederim.

  Belki uyutulmuş kalp ve kafaları intibaha vesile olur diye bir nüshasını size de gönderiyorum.

  En küçük meselelerden ,en kutsal ve en hassas kişi ve kurumlara kadar
  artıları,eksileri ile eleştirilip otokritiğe tabi tutulduğu bir zamanda,

  35 yıllık bir hizmet hareketinin hiçbir zaman ve zeminde hiç kimse tarafından en küçük tenkidinin yapılmayışı;
  insani veya İslami hiçbir
  kritere uymayan bir cehalet ,
  hamasi ve hayali hikayelerle
  işin toz pembe yanlarını göstererek
  heyetsiz ,meşveretsiz ve isabetsiz
  çok büyük
  riskler taşıyan işlere tek bir kişinin hayalleri,
  hevesleri, tepeden inme
  emirleri,yanlış kararları ve tayinleri
  ile bütün inançlı hizmet cemaatlarına,
  millete ve devlet kademelerine karşı, izahı mümkün olmayan ve kendisini dahi kaçıp gitmek durumuna sokacak noktalara getirmiştir.

  Yıllardır Kuran’dan ve gerçek insani evrensel kurallardan uzak tutularak
  aldatılan ,uyutulan ,nikah yüzüklerinden, gecekondularına emekli maaşlarından, arabalarına kadar maddi ve manevi hayatını bu hizmete
  feda edenlere,
  önlerinde gerçekten inanılacak ve güvenilecek bir meşru heyetin olmadığını ve yıllardır hiçbir istişarenin yapılamadığını hiç kimsenin
  kendisine hesap sormağa cesaret edemediği kendinden başka kimsenin hiçbir şeyi bilmediği bu esrarengiz sistemi açıklamamız geç kalınmış bir vebaldir.
  1966 dan başlayarak bu güne kadar yaşadığım bütün küçük dünyaları ,
  kırık dünyaları kendisinden aldığım ilhamlarla bende yazmağa karar verdim. Pek yakında tekmili birden ehl-i merak’a sunulacağı için
  burada kesip sadede geliyorum.

  Tv ve gazeteler de patlak veren son olaylarla ilgili bir haber almak neler olduğunu öğrenmek için bir yıldır hiç kimse tarafından aranmamış olmama rağmen , İlhan İşbilen ve Mesih gülen beyleri aradım ben hizmetin bu içine düştüğü durumu nasıl izah ederiz ne yaparız derken
  İlhan bey bana bir iki ay önce h .efendinin yanında Amerika da idim
  Senin kasetleri televizyonlara para karşılığı sattığın ve ihanet ettiğin konuşuluyordu ben,
  ve kaptan “hocam bu katiyen olamaz Nuri asla böyle bir şey yapmaz” dedik. Vaziyetin bu dedi.
  Ben korkunç iftirayı İlhan beyin ağzından duyunca bu komployu çözmek ve hoca efendiye ulaşmak için insaf ve izan sahibi olduğunu zannettiğim
  Mesih beyin yanına Münir ile beraber gittik meğer oda çoktan salla başını al maaşını kervanına katılmış gayet saygısız bir şekilde bir saat beklettik den sonra yanımıza gelip olayı bildiğini bu hainliği benim yapabileceğime
  kendisinin de inandığını söyledi ,sebep olarak da daha önce Tahsin Tekoğlu için yazdığım iki sene evvelki mektuptaki hoca efendinin bizzat eliyle verdiği ve Tansu Çiller den 76 milyon dolar kredi almamı emrettiği, benimde daha sonra bu nasıl iş , Allah rızası bunun neresinde deyip hesap sorduğum mektubu gerekçe gösterdi.
  Bende kendisine yazıklar olsun sana ,Tahsin beye alınan 76 milyon doların hesabını sormak hainlik ise eğer ben bu sebeple hain isem siz beni öldürmeğe de kalkarsınız dedim .Mesih Gülen efendi de; “Hoca efendi emir verirse oda olur” dedi .
  “Sen baltayı çoktan ayağına vurmuşsun , sen bir(ASKI) olmuşsun gelen geçen sana elindekini ( asıyir)” dedi.
  Anlaşılan o ki, Hoca efendiye hesap sorma ve itiraz etmek benim idam fermanım olmuş.

  Ben henüz bu iftiranın nasıl düzeltileceğini düşünürken ,kayın biraderim

  Ahmet Özselçuk tan daha hayret verici bir iftira haberi ile ikinci defa sarsıldım. BARBAROS,DOK KUDRET, DOÇ İRFAN BEYLET gibi çok
  hizmet ehli kardeşler internet de hoca efendinin aleyhin de açılmış bir sayfanın benim tarafım dan açılmış olabileceğini , bunu bilip bilmediğinin Ahmet’e sorup hizmetin selametini korumaya çalışmışlar.

  Kim hancı kim yolcu ,kim ev sahibi kim hırsız ,kim hakim kim mahkum
  olduğu karışmış traj-ı komik zavallı hizmet, ve zavallı hizmet şaklabanları… her şeyin tedavisi vardır fakat sadece ahmaklığın tedavisi yoktur ,bazen küçük bir ahmağın yaptığını çok büyük düşmanlar yapamaz ,bir şeyin şuyu-u vuku-un dan beterdir.

  Bu hadiselerin çözümünü konuşmak
  için ASYA FİNANS’TA bir görüşme yaptık.
  Ali Bayram , Harun Tokak ve İlhan beyler ile
  onlarda bu durumu bir mektupla h.efendiye yazmamın uygun olacağını söyleyip işi kapatmaya çalıştıklarını sezdim ,aradan bir ay geçmesine rağmen mektubu gönderecek kimseyi bulamadıklarını ama mektubun mahiyetini telefonla anlattıklarını hoca efendinin böyle bir olaya inanmadığını ve ben ne istersem bana onun verileceğini hangi ülkeye istersem gönderileceğimi ikinci yapılan ASYA FİNANS toplantısında yine Harun Tokak ,İlhan İşbilen ve Ali Bayram bana tebliğ ettiler .
  Ben kardeşler arasındaki bu büyük ve çok tehlikeli entrikaların araştırılarak çözümünü beklerken,
  bir yıldır bana selam vermeyip ne yaptığımı sormayanların birden bire ne dilersen dile der gibi davranmaları
  hiçbir sözün ve davranışın samimi olmadığını açıkça ortaya koyuyordu
  artık bütün kontrolün tamamen meçhul ellere geçtiğinin ve KEMALETTIN ÖZDEMİR’ DEN , GELEN gizli raporların, çok gizli kasetlerin hakimiyeti HOCAEFENDİYİ TAM AVUCUNUN İÇİNE ALMIŞTI.
  İşte KEMALETTİN ÖZDEMİR’İN ıihlasla yaptığı emniyet teşkilatındaki başarılı telekulak başarılr hizmetleri,ile kardeşler arsında hain bulma çalışmaları sizi en mahrem vezir-i has yapmış, kendinden başka herkesin hain olabileceği ve hizmeti batıracağını vehm eden, zavallı hasta hocamızı da tam bir mecnun haline getirmişti.

  Çünkü sizden önce en gizli konuları ve evrakları bana verip,arkadaşları dinlettiği kasetleri ve raporları da bana vermişti.
  pek çok doküman ve kasetler var hatta 2defaERİFALİ TEKALAN ben ve IŞILAY SAYGIN, AYSAL AYTAÇ bey vasıtası ile sayın cumhur başkanımız Süleyman Demirel’i ve ülkeyi kurtarma niyeti ile İHTİLAL olacağı haberini çok acil. Gece yarısı sayın Demirel’e ilettik fakat ihtilal olmadı.

  Çünkü uzman birileri denemek için yem olarak mesaj veriyor çok uyanık ve dünyayı tek başına idare edebileceğine inanan hocamız da bu mühim hayırlı haberi bizim gibi saf insanlarla sayın Demirel’e ulaştırıyordu .

  İşte bazen dünyanın en parlak zevklerine yenilmeyen insanlar, ülkeyi ve tüm insanlığı kurtarma adına , gücü ele geçirme ve gücü kullanma zaafına düşebiliyorlar .Kullandıklarını zannederken kullanılıyorlar.
  İşte uzman hasımlarımız kıymetli büyüğümüzün bu zaafını, sizin görevli olduğunuz üst düzey İhlaslı emniyet mensupları tele kulak arkadaşlarınız vasıtası ile artık tamamen idare edebiliyor.Sürekli getirdiğiniz çok özel kıymetli kaset ve yemleme raporlarınızla birbirimize karşı vuruşturabiliyor.

  Sadece iman, eğitim ve İslam, hizmeti ile meşgul olunması prensibi ile hareket edilmesi için (EUZÜ BİLLAHİ MİNEŞ ŞEYTAN-İ VESSİYASET-İ) denmesine rağmen bundan bin kat daha riskli en mahrem her ünitenin içine girmek hangi istişarenin ve hey’etin kararıdır, ve hangi uzman kadro ile ?

  Başarı ; %50 kendi gücünü , %50 de etrafında kilerinin gücünü bilmekle elde edilir.

  Şimdi bakınız bu kadar aymazlıkların ve şaşkınlıkların bizi getirdiği son vahim noktaya:

  Hasımların bu kardeşi kardeşe vurdurma , bölme parçalama oyununa karşı, kendisi ve malum şahıslar ,çevreler istemese de her türlü aşağılanma ve iteklenmeye rağmen 15 gün Bozyaka’ ya okula gelip kaldım Barbaros’u görüştürmesi için zorladım .

  Sonunda CEVDET TÜRKYOLU’ nun küfürler ederek gelmemi engellemesine rağmen Barbaros kerhen görüştürmeğe mecbur kaldı.
  Telefon da h.efendiye bir yıldan fazla bir selam dahi alamadığım gibi
  bir sürü fitnelerin konuşulduğunu, aile içine kadar çoluk çocuğun ağzına düştüğünü , yanına Türkiye den gelmeyen benden başka kimsenin kalmadığını acilen yanına gelmek istediğimi söyledim o da bana 1-2 gün beklememi hemen çağıracağını söyledi bende okulda beklemeğe devam ettim .

  Barbaros’ ta abisi ile vize yetişirse birlikte gideceğimizi söyledi fakat ne
  garip ki 2 gün sonra Barbaros’a Cevdet den bir telefon gelmiş gelmeyin burada izah edemeyeceğimiz bir durum oldu bir ay sonra size haber vereceğiz diye .

  O sırada çoktandır görüşmediğimiz Salih Öz bey telefonla hatırımı sorup Numan’ la Ahmet Özerin h.efendinin yanına gideceğini , benim de gidip gitmediğimi sordu .

  Bu durumu Barbaros’a bildirdim ve artık araya kimsenin girmemesini hiç kimseye itimadımın kalmadığını sadece h. Efendiyle acilen görüşeceğimi söyledim mecburen görüştürdü ve her şeyi anladığımı ve bu komediye bir son verilmesini yanında mutlaka sonuna kadar kalacağımı bu kopukluğun birilerine malzeme olduğunu açıkça söyledim bir gün sonra BARBAROS beni Amerika’ya beklediklerini söyledi ve 1 mayıs ta İzmir den uçtum.

  Doğru yanına çıkıp selam verip elini öpmek istedim, fakat çok ters ve hiç ummadığım bir kabalıkla elimi itti ve hiçbir şey konuşmadan arkasını dönüp gitti rüyalarımızın kahramanı , sevgi kelebeği büyük insan.

  Aynı nezaketi ,iki yıl önce hasta ziyareti olarak Amerika’ya DR Uğur Es ile gittiğimizde de hiç görüşmeden havaalanından kovarak yaptığı için buna çok şaşırmadım.

  Tabii bu durumda oradaki eski dostlar da hoş geldin bile deyip yanıma dahi sokulamadılar Necdet Başaran bir ara kimseye görünmeden büyük bir titizlikle beni bir kenara çekip senin aleyhinde burada bir teşkilat var onun için sana daha fazla konuşamam senin hava alanından alınmaman için Cevdet’le münakaşa ettik benim zorumla alındın dedi.

  Doktor Kudret de ,Nuri üzerimizde göz takibi var kusura bakma seninle konuşamam dedi. İsmail hoca Numan ,Ahmet Özer ve dışarıdan gelen herkese de aynı talimat veriliyordu tam 31 gün ayni safta namaz kıldığımız ,ayni sofrada her gün birlikte yemek yediğimiz halde kimse selam dahi vermiyor göz göze dahi gelemiyorlardı .
  Tam 31 gün sistemli bir şekilde tek kelime konuşmamak kaydı ile bu tiyatro devam etti.

  İlk geldiğim den 15 gün sonra eski dostlardan birini sıkıştırıp neler oluyor bu nasıl bir tiyatro deyip durumu öğrenmeye çalıştığım da ise
  baskılarıma epey direndikten sonra kimseye söylememem şartı ile :
  Birkaç ay önce Apdullah Aymaz buraya bu raya geldi ve senin televizyonlara para karşılığı h. Efendinin video kasetlerini sattığını söyledi , zaten Kemalettin Özdemir de polisler den senin için devamlı kasetler ve hain olduğunu içeren raporlar getiriyordu, h. Efendide senin
  “Hain” olduğuna inanıyor bu durumu düzelmeğe bak dedi.
  ben buraya yüzleşmeye hazır olarak geldim ,ve KURANA YEMİN ederim ki bu bir iftira ve yalandır.

  İDDİA EDEN İSPAT ETMEK MECBURİYETİNDEDİR.”

  16 . gün h. Efendinin kapısına giderek durumu arz ederek yemin ederek durumu düzelteceğimi ,ve fitnenin çok kolay halledilmiş olacağını düşünüyordum .

  Kapısını çaldım ve görüşmek, elini öperek konuşmak istediğimi söyledim, beni hiç konuşturmadan , bak Nuri efendi Allah şahit ki şu yürüyüş bandına binip de sana dua etmediğim bir gün yok sana karşı kalbimde hiçbir kırıklık yok, sen kalmağa devam et hiçbir şey konuşmayalım dedi.

  Benim için maksat hasıl olmuş ve hiç problem kalmamıştı.
  Her ne kadar hala kimse tek kelime konuşmasa, selam vermese de
  ben her şeyin zamanla hal olacağına inanmış ve 6 ay kimse konuşmasa
  selam vermese de dayanacaktım , 15 gün daha ayni minval üzere geçti
  kendide hala tek kelime dahi lutf edip konuşmamıştı ama ben mutluydum.
  31 .gün o eski dost yanıma gelip “ Nuri sen gerçekten kaset falan satmadın değil mi ?” “eğer yapmadın ise git Kur’an’a yemin et Cevdet hala senin hain olduğuna inanıyor .Beni de seni müdafa etmeğe çalıştığım için ;
  “sen de ondan yana mısın senin adamın mı ?” diyor.

  Bu ikazı alınca ben HAZRET İN normal olduğunu, doğru değerlendirme yapabileceğini, her şeyin hal olacağını düşündüğüm için
  ne için Cevdet’e yemin edeyim gider hoca efendiye yemin ederim
  dedim .
  O gün ikindi namazını kıldıktan sonra hazretin neşesi gayet iyi idi
  herkese giyecek şeyler hediye etmiş ,iltifatlarda bulunuyordu Ali Ünal ve dr. Kudret Ünal’ı odasına çağırdı ben ve diğer arkadaşlar da namaz kılınan salon da idik onlar odadan çıkarken bende kapıya sokularak
  görüşmekistediğimi söyledim odaya girdim ve yere diz çökerek oturdum, kendisi oturmadan ayakta durarak ne istediğimi sordu , ben de
  “hocam bu gün bir ay oldu fakat hala elinizi öpüp barışamadık , müsaade ederseniz açıklayayım kaset meselesi için de Kur’ana yemin etmek istiyorum “ dedim .

  Fakat ne olduysa oldu pür hiddet bağırmaya başladı kendisine hiç yakıştıramadığım galiz sokak küfürleri sarf etmeğe başladı ve “çık dışarıya hain sen buraya bana su-i kast yapmağa beni öldürmeğe
  geldin hain ben 30 gündür gözümü kırpmadım sen geldiğinden beri uyumuyorum İsmail hoca, dr Kudret bey Arif (polis) yetişin bu haini
  ÖLDÜRÜN YAKALAYIN hemen FBI arayın” diyerek üzerime hücum
  edip kolumdan sürükleyerek dışarıya fırlattı.
  “Hocam siz bunları nasıl söylersiniz bunlar size hiç yakışmıyor ben sadece el öpüp kurana yemin edecektim” dedim ve salondan çıkmamak için direndim koltuğa oturdum “hocam siz bu iftiraya nasıl inanırsınız
  beni istediğinizle yüzleştirin ben KURANA YEMİN ederim ki bu İFTİRA ve KOMPLODUR” dedim .
  “Sen KURANA İNANMASSIN ki hainsin ben bunu 30 yıldır biliyorum ve senin buraya beni ÖLDÜRMEK için geldiğini YÜZÜNDEN okumuyorsam EŞŞEK OĞLU EŞŞEĞİM yakalayın , ÖLDÜRÜN BU HAİNİ , ÖLDÜRÜN BU HAİNİ”
  diyerek belinde silah bulunan devletin polisi ne ve benim 35 yıllık ahmak arkadaşlarıma ölüm fetvası veriyordu kutsal adam.
  Bütün oradaki 20 kişinin önünde kimi yakamdan kimi kolumdan karga tulumba sürüklenerek aşağı kata indirilirken hala bağırarak ölüm emirlerine devam eden kutsal büyüğümüz hala beni öldüren biri çıkmadığını görünce hızını alamadı ve şöminenin kancalı demirini kaparak aşağı kata kadar demirle saldırdı ben odama girip hala durumu aydınlatabileceğimi düşünerek dayanmaya ve hain olmadığımı haykırmaya devam ediyordum.

  Ben odamdan çıkmamaya direndikçe en başta İsmail hoca gibi mülayim bilinen bir eski arkadaş bile kahramanlaşmağa başladı boğazımı sıkarak bana yumruk sallayarak gitmeğe zorluyordu polis arifin ve Nejdet Başaranın rica ederek gitmeğe zorladığı yerde hayret ki İsmail hoca gibi biri yumrukla kovalıyor, boğazımı sıkıyordu. Şahsi eşyalarımı bile toplayamadan 5 dakikada itilerek kaktırılarak bir arabaya konularak New York’ta gece saat 11 sularında ana caddelerden birinde bir otelin önünde bırakıldım.

  Allah’ımızın yüce inayetine sığınarak, bu büyük ve ağır imtihanın
  bizlere ve hizmete neler kaybettireceğini ,mühim ve büyük işler yapıyoruz dünyaya hoş görü ve diyalog götürüyoruz zannederken
  nasıl bir iç yabancılaşmaya , sevgisizliğe MUHABBET FEDAİLERİ olmak niyeti ile çıktığımız kutsiler olma yolunda MECZUPLAR , FRANKEŞTAYN LER,ROBOTLAR
  haline gelişimize hayret ve dehşetle düşüne düşüne, büyük bir üzüntü ile Amerika’ dan döndüm.

  Okuldan arabamı alıp Sermet’in dükkanına gittim Münir kardeşte oradaydı daha ben selam vermeden ağabey geçmiş olsun dediler .
  Bize Barbaros bey haber verdi hoca efendi seni kovmuş ASYA FİNANS ve IŞIK SİGORTAYI dolandırdı.İşte bir iftira daha.
  Asya finansın kuruluşunu bizzat ÖZER ÇİLLERİ Altunizade Fem’e
  Hocaefendi ile görüştürerek kuruluşuna uğraştığım ve bizzat Nevzat saygılı oğlu ve hazinebaşkanı Yaman Törüner e kuruluş müsadesini
  Tansu Çillerinemri ile verdirmede kullandığım doğru.
  Fakat asyafinansın hiçbir açılışına veya binasına bile çağırılmadığım da doğru
  Fakat dolandırdığımda işte yeni bır büyük yalan ve iftira daha
  ŞİMDİ LÜTFEN YAZDIKLARIMI DİKKATLİ OLARAK 1 DEFA DAHA OKUYUN VE YERİME KENDİNİZE YAPILDIĞINI DÜŞÜNEREK NELER HİSSETTİĞİNİZİ BİLDİRİN.

  Türkiye ye geldiğimde aldığım ilk haber de daha öncede yapıldığı gibi hiç kimsenin benimle konuşmaması , gizli boykot tehdidi el altından cemaate ulaştırıldı.

  Buna rağmen bir aydır sabırla bu sorumsuz ve ahmakça yapılan uygulamanın düzeltilebileceği bir yol bulmak için
  Aliriza tanrı sever, Ali açıl,Aptullah Aymaz,Ali Bayram, Şerifali Tekalan,
  Kemalettin Özdemir ve Mesıh gülen beylere bana yapılan bu iftiraları açıklamalarını , 35 yıl sonra hain olarak öldürülmeye bizzat hoca efendinin eliyle yapmağa kalkması , ve emir vermesinin akılla mantıkla izah edilmesini,
  Delil ve şahitler huzurunda ispatlanmasını, bir heyetin benimle konuşmasını istedim,
  İşte böyle sorumsuz , kontrolsüz, hiçbir kural ve denetime tabi olmayan sınırsız kuvvet tek kişinin eline geçerse en dengeli insanları bile adaletten kaydırıp, hak namına diye diye şahısları baştan çıkarabiliyor kuvvet aklın rağmına hareket ediyor ,kaba kuvvetle hak ve hukuk böyle çiğneniyor.
  Şimdi arzu ve isteğimiz odur ki:
  Başta Kemalettin ve Aymaz beyler olarak bütün arkadaşlar sebep oldukları bu fitnenin bana ve bu hizmete yapılan bir iftira ve tuzak
  Olduğunu;

  1-HOCA EFENDİNİN BENİM HAKIMDA HAİN OLDUĞUMU VE
  ÖLDÜRÜLMEM İÇİN VERDİĞİ EMRİN GEREKÇESİNİ AÇIKLAMASINI

  2-BÜTÜN HİZMETİN İDARESİNİ HALKIN BİLDİĞİ GÜVENDİĞİ ŞAHISLARDAN SEÇİLMİŞ HEYETLERE BIRAKMASI

  3-HİZMETE AİT BÜN İŞLERİN VE ÜNİTELERİN ENVANTERİ ÇIKARILARAK HEYETLERE VE İLGİLİ KURULUŞLARA BIRAKILMASI

  4-GİZLİ KAYNAK KULLANIMI NIN AÇIKLANMASI, ÖNLENMESİ
  GİZLİ ŞAHIS SEÇİMLERİ VE GİZLİ TAYİNLERİN HEYETLERE DEVRİ.

  5-İŞLERİN İZAH EDİLİR LEGAL FORMATLARDA ÇERÇEVELENMESİ VE TANITIMI

  6-PLANLAYICI VE HEDEF BELİRLEYİCİ ÜNİTE

  7-KEŞİF EDİCİ VE KURUCU ÜNİTE

  8-YÜRÜTÜCÜ UZMAN KADRO

  9-TEFTİŞ EDİCİ UZMAN KADRO

  10-YARGI HEYETİ

  11-BÜTÜN ÜNİTELERDEN İŞTİRAKÇİLERİN BULUNDUĞU
  GENEL MEŞVERET ŞURASI

  İle gerçek bir şah-ı manevi ve heyetler ile yürütülerek bütün insanların anlayacağı,dünyaya izah edilebilir legal bir tarz da yürütülmesi
  BAKİ HAKİKATLAR FANİ ŞAHISLARA BİNA EDİLEMEZ DİYENLERİN HATIRINA KENDİNİ YİĞİT ÇE SIFIRLAYIP
  KAÇTIĞI ÜLKESİNE VE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIĞI CEMAATİNE GERİ DÖNEREK HATASINI FİİLEN DÜZELTMELİ

  REHA MUHTAR DAN özür dilediği gibi ALLAH TAN VE BÜTÜN
  İNANANLAR DAN ÖZÜR DİLEMELİDİR
  Ben bütün bu ve bunun gibi pek çok ve izah isteyen soruların ve üzülerek içine atan, yiğitliğe sığmaz diye hesap sormak istemeyen patlama durumuna gelmiş pek çok vefalı , gözü yaşlı,kenara itilmiş hizmet insanlarının,
  (BÖYLE Mİ) olacaktı diyerek gönül kırıklıklarına ve beddualarına
  şahit oluyorum sizler de benden daha çok bunları biliyorsunuz.
  Fakat birinin kral çıplak demesinden , her nasılsa yakaladığınızı düşündüğünüz , ahret makamlarının ve yanında maddi menfaatleri kaçıracağınızdan güya hizmetin istikrar ve düzenini koruma adına zulüm ve yanlışları görmezden gelmeyi büyük hizmetler yapma adına küçük kusurlar olarak hem kendinizi hem etrafı kandırıyorsunuz.
  Gözleri kör bir sahabinin hatrına Nebisine itap eden, iftiraya uğrayan masum zevce,
  Hz. Aişe adına gökleri konuşturan adl-i ilahi den korkmak,
  İman hizmetin de Isparta iki kardeşin birbirine küsmesi ile arka arkaya
  Üç zelzelenin olmasına dikkat çeken zatın sözünden çok ibret almak lazım diye düşünüyorum.

  Bütün dünyaya öldürülmem için emir verdiğinin şahitleri:
  NECDET BAŞARAN , ALİ ÜNAL, DR KUDRET ÜNAL
  İSMAİL BÜYÜKÇELEBİ,POLİS ARİF VE ENAZ ORADA
  BULUNAN 20 KİŞİ

  BÜTÜN TÜRKİYEYE KİMSE KONUŞMASIN KONUŞANLA DA
  KONUŞULMASIN DİYE EMİR GÖNDERDİĞİNİN ŞAHİDİ:

  BARBAROS KOCAKURT, SALİH ÖZ , NECDET İÇEL VE DAHA PEK ÇOK ŞAHİT

  Hak ve Adalet onu gerektirir ki beni ve onu yetkili bir heyet dinlesin.
  Haklı olan yargılanmaktan yüzleşmekten korkmaz

  Fakat kutsallaşan ve efsaneleşen kişiler yargılanamaz

  Bu şekilde bütün bir cemaati bana karşı kullanarak, hiç kimsenin benle konuşmaması emrederek iç bünyede çözüm arama yollarını kapatarak beni mecburen dış yollarda hak aramaya iterek sinsice yapmak istediği:

  İşte bakın ben kerametimle onun hain olduğunu çok önceden nasıl bildim demek için hazırladığı pis bir tuzak.

  Ya da susup hain olduğuma itiraz etmeyip , kabul etmek, hainliğimi bana ve cemaata tasdik ettirmek.

  BU DURUMDA HER ZEMİNİ KULLANARAK BU ZULME, İFTİRALARA HİZMETE YAPILAN BU İHANETLERİ KAMU OYUNA AÇIKLAMAK VE HİZMETİN 35 YILDIR MUHASEBESİNİ YAPMAK HİZMETE KARŞI BİR VEFA BORCU OLDUĞU KANAATİNDEYİM.

  Nurettin Veren

 4. herhangi said

  Sevgili LAİK Kardeşlerim…

  Bundan sonra camilere bayram namazıda olsa gitmeyelim, ezan sesi okunurken kulaklarımızı tıkayalım, kuran okunan yerlerde zaten bulunmayalım. Hatta öldükten sonra cenazemiz yıkanmasın , namazı kılınmasın hiçbir dini işlem yapılmasın diye vasiyet edelim. Yaa zaten bu inanışlar hep bu adı geçen adam ve bunun zihniyetindeki yani gerici, yobaz dediğimiz adamlar yapıyor.LAİKLİK te böyle şeylere yer yok. Bunlarla uğraşmaktansa bunlardan uzaklaşmak daha mantıklı değilmi bırakalım ne halleri varsa görsün Hem bu adamın da şeriat meriat getireceğini sanmıyorum boyna yurtdışında okullar açmaktan başka yaptığı bişey yok.Hem ben şuana kadarda birine bu adam ve bunlardan bi zarar geldiğini duymadım.Sataşmaktansa onların inanışlarına inanmayalım hatta islamiyet sıkıyorsa başka din mi yok dimi ama…

 5. ahmet karasu said

  bu yazıları yazanın yazıyı yazış şekline bakacak olursanız yalanlarla dolu
  hocaefendinin küfür ettiğini soyluyor sonra yakıstıramadıgını soyluyor
  bu da yalan bana e-mail atta orda senin yalanlarını bizzat yuzune soleyeyim şerefsiz millete yalan atmayı bırak masum rolun cok sıktı itoğlu it

 6. musses said

  sohbetlerı arasından secerek aldıgınız bu bolumler kesınlıklee santaj ıcın yapılmıstır.yukarıda bı arkadas gerıcı dıyorr ama anlattıkları sunları yapalım dedıklerı tamammen ıslamıyetten once ınsan dıyemeyecegımız cahıl toplulukların yaptıkları seylerdır.buda gosterıyorkı varsa gerıcılık sayın arkadasım bu cerceveye cok uymakta.ve bır sey daha sayın gulen eger gerıcı olsaydı o tabırı kullanan sahsıyetsızın bıle kesınlıkle bılmedıgı ulkelerde ılım ırfan yuvaları actırmazdı.bırakın artık kendınızı yemeyı kızkanclıktan bıtmek uzeresınız.sayın gulenın hep soyledıgı gıbı hosgorulu olalım.dınıne yasamına saygısı olmayanın baskasına da saygısı olmaz.gelın bunlara son verelım.son olarak sayın gulene ıftıra atan arkadaslara soyluyorum bu gune kadar hangı sohbetını dınledıler yada hangı kıtabını acıp okudular.lutfen samımı olarak dusunelım.ve aklı olan dusunurr….

 7. Fethullah Hoca’ya Fettoş diyenlere yazıklar olsun Vatan Haini sizsiniz.

 8. çiğdem said

  HERHANGİ sağol ya.al şu yandaşlarını başımızdan.sataşmayın.biz elimizden geleni yaparız inanmazsanın o sizin kararınız ama sataşmayın.AHMET KARASU yapma kardaş yakıştı mı sana.hocamız bunu duysa üzülmezmiydi sence .boşver yakışmaz bize.vatan haini evet onlar ama dua edlim napalım bilmiyolar bilmiyolar ve bilmiyolar napalım ya kardeş.

 9. FEDAİİ HATİCEE said

  Ewet HERHANGİİ en azından iftira atmıyorsun sağol ama emin ol şu yazdıkların daha çok üzdü bizi:( müslümanlık hak dindir kardeşim başka dini nasıl düşünürsün tamm sana karışamam ama hocamız bize bunu öğretti dayanamıyoruz sen yeterki imanını kaybetme biz her türlü hakarete razıyız nolurrrrr imandan vazgeçmeeee allah çok merhametli tovbe et nolur 😦 güzellikleri görmen duası ile VESSELAMMMM…

 10. fatih said

  yuh ya 50 kere en ice ayrıntısına kadar anlatılan şeyleri yine doğru diye koyuyorsunuz ya buraya ne örümcek kafalı insanlarsınız

 11. HAMZA said

  devletin en büyük kamburu olan eğitim konusun da devlete bu kadar yardım eden milleti cahilliğe karşı bu denli uyaran bir insana hain demekten allaha sığınırım sizde sığının bence hanği devlet okulu uluslar arası bilim olimpiyatlarında madalya kazan dı olimpiyatların adının bile anılamadığı bir ülkeye madalya kazandıran bu insanlara hain dememek gerekir diye düşünüyorum devletimizin konsolosluk acamadığı yerlere okullar acan bir oluşuma zararlı demek için akıl saglıgından yoksun olmak gerekir konuşmaları dinledim zararlı olcak birsey göremedim askere saldırın devlete saldırın düzeni değiştirin gibi bir şeylere rastlamadım takdiri sizlere bırakıyprum

 12. zeynep said

  yuhbe fetoşçular adam sizin sırtınızdam para kazanıyor amerikada kırallar gibi yaşıyor sizde o amerikan ajanını
  savunuyorsuz fetoş köpeği vatan haini değilse neden devletin
  her kurumunu ee gekiriyor fetoşun tek amacı türkiyeyi ele gelirmek kendi istediği gibi yönetmek amerikaya satmak
  kız fettoşçulara söylüyorum fetoşu çok seviyorsaz gidin admın koynuna girin adam zaten bekar adm türkiyede olsa siz onuda yaparsız yobazlar

 13. emre özer said

  zeynep cim sen gel boşwer fettoşcuları..gel sen benim koynuma girr..

 14. ebru said

  ey fethullahcı yobazlar iyi düşünün fethullaın
  Nasıl kazandığı belli değil milyon dolarları var. Amerikada villada cia tarafından korunuyor..9 Yıldır Türkiyeye gelmiyor ..İsrail ve siyonistlerle olan ilişkileri mit ile cia le olan ilişkileri müsbet din adamıyım diyor siyaset konuşuyor.Sadece bu sayfada bile kardeşi kardeşe kırdırmaya yetiyorsa ismi daha neyi tartışıyosunuz bu adam dine mi ajanlığa mı hizmet ediyor !.. Herkezin düşüncesi kendine ama tarikat şeriat denen orta çağ geriliğinde tekke ve zaviye geleneğinden kalmış bağnaz örgütlenmelere karşıyım.Kimse kim bu herif sen dinini yaşa ülkeni koru kimse bişey demez !
  bir çok fethullahçı arkadaş fethullahın vatan haini sahte müslüman olduğunu görünce cemaattan ayrıldı bu hızla devam ediyor
  fethullahın tek amacı dini kullanıp rant sağlamak ve dinimizi hırstıyanlaştırmak sizler fetullahın peşinden gitmeğin gerçek dininizi yaşayın

 15. zeynep said

  emre özere cevap emre sen bana demişsinki boşver fettoşcuları gel sen benim koynuma gir
  sizler fetoşcular işte bukadar terbiyesizsiniz
  ben elbette evlenip birinin koynuna girecam fakat koynuna gireceyim kişi senin gibi yobaz olmayacak
  ülkesini atatürkü bayrağını seven birisi olacak
  ben senin gibi yobazlerın koynuna girseydim şimdi bende yobaz olmuştum senin gibi cemaattaki kişiler çok peşimden geldiler ama ben kimse yüz vermedim
  ben vatanını seven insanım vatan hainleriyle işim olmaz emre bakalım şimdi necevap vereceksin fethullahın peşini bırakta öyle gel tartışalım yaşasın laik türkiye

 16. sinan said

  fethullah müslümansa neden hacca gitmedi
  amerikaya gitti cıa ajanlarıyla beraber yaşıyor
  bunebikim müslümanlık ya fethullah islamdan çok hırıstıyanlığa hizmet ediyor
  atatürk gençliği dimdik ayaktadır yobazlara ülkemizi teslim etemyeceyiz Atam sen rahat uyu türkiye laik kalacak

 17. al-kol-ik said

  ne şeriat ne darbe kafası güzel türkiye fettullah dediğiniz zatı muhterem neden parayı bulunca amerikada yaşıy neden iranda ortadoğyda yada isalamın daha geçerli olduğu v.s bi ülkede yaşamıyo başka ülkelerde okullar açıyomuş banane benim hakkerimde benim şırnağımda benim bingölümde yada benim herhangi bir anadolumun herhangi bi köyünde çocuklar bırakın okula gitmeyi yiyecek bi dilim ekmek bulamazken fettullahmı gülenmiş nanaymış falanmış filanmış fasa fiso amaçları uğruna adamın teki çıkmışmış başka ülkelerde okullar açmış banane ya beni anadolumda ayşe a yı öğrenmekten mahrum kalmış fettullah gülende kongoda türk okulu yaptırmış o zaman hakkariden kongoya ayşeyi okyla gönderelim hadi kızlar okula koylaım adını sonra üzmeyin tatlı canınızı sıkmayın patlıcanınızı aldanmayın böle boş beleş fetoşlara nurişlere alçolara onurlu bi insan ülkesini seven bi insan topraklarından başka bi yerde ölmeyi göz önüne almaz
  hadi benden bu kadar beni eleştirin emii

 18. betül said

  zeynep hanım sen emrenin ne biliyon fetullahçı olduğunu.öyle bişey dememişki.işte siz böyle önyargılısınız.yani senin aklın demekki bu kadr çalışıyo.o yüzden yazdıklarını normal karşılıyorum.kapasite anca yetiyo demekki.allahtan senin gibilerden 1 avuç kaldı,oda sorundeğil renk gelir işte[ama siyah bi renk]biz seni aydınlatırız

 19. Murat Ser said

  Nurettin Veren neyin peşinde?
  İddialarının yalan olduğuna adım gibi eminim. Kendisine şahsi çıkar sağlamaya çalışmış bu ortaya çıkınca da dışlanmış. Bu dışlanmanın ve yanlışının ortaya çıkması Sayın Gülene saldırmasına neden olmuş. Yakında toptan tüm yapılan eğitim hizmetlerine saldıraya başlarsa şaşırmayın

 20. zeynep said

  ayyyyy ALLAH askina saçma sapan konusmayin nolur yaaaaa
  bunlar1n hepsi bos seylerr ülkemizde bundan daha büyük sorunlar var ..hem siz böyle konusunca bütün sorunlar çözülüyormu san1yorsunuz

 21. Mahmut Kaya said

  http://hanifislam.com/H_Aiberg/Siyonist_Fethullah.htm

 22. Mahmut Kaya said

  14. sıradaki EBRU hanfendinin sözleri herşeyi özetlemiştir. lütfen iyi anlayın iyi okuyun. altına imzamı atmak isterim.

 23. ekem said

  ben hiç bir şekilde fetoşa inanmıyom. fetoşun gizli kardinal olduğu söyleniyo.

 24. yakışıklı said

  slm arkadaşlar..
  yorumlARINIZI OKUDUM fakat sizler ne yapmaya çalışıyorsunuz anlayamadım.
  laiklikten bahsedenler insanlara gereken özgürlüğü yasaklama eğiliminde.
  herhangi bir cemaat üyesiyim diyenler se kendinden başka herkesi kandırma eğiiliminde.
  halbuki halkımız insanlara neyin doğru neyin yanlış olduğunu 2006/2007 de yapılan cumhuriyet mitingine karşı başka bir şehirde miting yapmayarak halkı biribirine düşürmek isteyenlere gereken dersi verdi ve verecektirde.
  bu dünya ne marksistlere ne leninlere ne de çıkarcılara kalmıştır.herkes birgün göçüp gidecektir.fakat herkesi üslüplu konuşmaya davet ediyorum.
  atatürkçüyüz diyenlere atatürk ilke ve inkilaplarını bana ilkokulda öğrendiğiyle değil bildiği gibi anlatsınki .
  buraya yazan o elleri öperim.
  SAYGILARLA….

 25. ebru said

  ben fetullah gülenden açıkçası nefret ediyorum çünkü adam kapanma ayetini inkar ediyo sonrada kendini mesih gibi gösteriyo aslında oda onun peşinden gidenlerde birer zavallı bu mesajımı okumasını çok isterim çünkü o bir bidattır…bu kadar insanın vebalini nasıl taşıyacak bilmiyorum pislik herif…fetoşşş sen mesih değil onun pisliği bile olamassın sana son bi lafım var gel tövbe et bukadar kibirli ve aptal olma hadi eyvallah….

 26. zafer GAZİEMİR said

  Arkadaşlar insan sever veya sevmez ayrı birşey düşman olmak hakaret etmek başka,şöle düşünün ya yanılıyorsanız ne olacak haliniz,cehennem içinde bir cehennem varki oraya sadece ALLAH dostlarına iftira ve hakaret edenler girecektir,çok büyük günah işliyorsunuz dikkad edein yanılmanın sonu cehennem olabilir,hırsınızın kurbanı olmayın ,hocaefendinin KURAN ayetlerini yalanladıgını kim görmüş kim duymuş,akadaşlar lütfen dikkat,tenkit ettiğiniz bir cemaat ve cemaatlideri,sora helallik gerekirse kimle helalleşeceksiniz,sizin adınıza dua ediyorum ALLAH cc size insaf versin ve afetsin.Memleketim yurdumdan bir insan çıkacak,dünyanın heryerinde okullar açılmasına vesile olacak ve siz bukadar rahat hakaretler yapacaksınız insaf insaf,siz taş taş üstüne koydunuzmu sizin vesilenizle bir kişi müslüman oldumu eğer yok diyorsanız lütfen şapkanızı önünüze koyun tekrar düşünün,evet düşündünüzmü fikirleriniz nasıl değişmedimi,değiştiyse ne mutlu size yok eger değişmediyse,o zaman üzülerek ve istemeyerek ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM.

 27. ebru said

  bana bak ZAFER GAZİEMİR BİLMEDİĞİN KONULAR HAKKINDA YORUM YAPMA!!!!!!AYETİ İNKAR ETMEMİŞ OLSA ÖYLE BİŞEY SÖYLEYİPDE İFTİRA ATMAM ÇOK ŞÜKÜR ALLAHTAN KORKAN BİRİYİM.HELALLİK MESELESİNE GELİNCE İNSANLAR ONDAN DEĞİL O İNSANLARDAN NASIL HELALLİK ALICAK Bİ ONU DÜŞÜN HOCA EFENDİ DİYE HERKESİ KANDIRIYOR.AYRICA BENİM GÜNAHLARIM ÇOKSA ALLAH GÖSTERMESİN CEZAMI ÇEKİP CEHENNEME GİRERİM ALLAH KORUSUN AMA BU HERKES İÇİN GEÇERLİ SENİN İÇİNDE::::AYRICA BİDAT SAHİBİ OLAN İNSANLARI KANDIRAN HOCANIZIN HALİ NE OLUCAK ALLAH BİLİR

 28. zafer GAZİEMİR said

  ebru kardeş uslubun kişiliğini ele veriyor nekadar acımasız gaddar oldugun ortada ben bu insanları 1990 dan beri tanı yorum hocaefendinin kardeşleriyle 12 yıl aynı işyerinde çalıştım senin ve diğerlerinin attığı iftiralarla alakalı bir şey ne duydum nede gördüm ALLAH sana merhamet versin yüreğini yumşatsın,bakıpta görmemek nekadar kötü.

 29. zafer GAZİEMİR said

  ayrıca ALLAHTAN korkan kişinin uslubu böyle olmaz yalanlanan ayete gelince hocaefendinin ayilesini ve cemaati yakından tanırım bak çok net söylüyorum SEN BU KONUDA YANILIYORSUN.eğer bunu inandığın için samimi bir şekilde yapıyorsan ALLAHcc seni affetsin ,yok eğer dümanlık için yapıyorsan içinde inlik varsa VAY SENİN HALİNE.

 30. ebru said

  bak zafer gaziemir bende fetullah gülenin cemaatini yakından tanıyorum lütfen bana onları savunma.senin bilmediğin şeyler var bu bariz açık ortada.ben senin için ALLAH (cc) dua edicem sana hak yolu olan doğru yolu gçstersin inşallah.sen onların yanında çalıştığın için seviyor olabilirsin ama unutma sen seviyorsun diye ben yada bir başkası sevmek yada saygı duymak zorunda değildir bunu unutma.ama dilerim RABBİMDEN sana hak lanı göstersin ayrıca ailesine bişey demiyorum çünkü onları tanımıyorum ama fetullah güleni tanıyorum kusura bakma ne seviyorum nede saygı duyarım…

 31. musab said

  s.a ahirette herşey ortaya çıkacak ve herkes inandığının arkasında saf tutacak merak etme ordan el sallarız sana nurettin ağbey (ağabeyin manasını biliyorsan eğer yazık sana)

 32. selçuk said

  memleketimden insan manzaraları, maalesef birbirimizi sevmeyi öğrenemedik..

 33. kurt said

  nurettin veren adı üzerinde veren bilgileri sırları veren hain.bu yazılanlar zaten ihanetin belgesi.kırk yılda olsa sesini çıkarmayıp beklemeliydin affını ama sen ne yaptın perinçekin arkasından dilin dışarda dolaştın hain…

 34. Mehmet said

  Fettullah cigan yuvasi vatikan diyordu,sonra vatikanla dinler arasi dialog yapti sonra abd ile anlasti,simdi abd emrinde mandaci bogazindan iple baglanmis bir sözde islam devleti kurmak icin cia ile isbirligi yapiyor.

 35. menemenli engin said

  ZAFER GAZİEMİR SEN FETTOŞ HAKKINDA NE BİLİRSİN KARDESININ YANINDA CALISIYOSAN SANA BUTUN SIRLARINI ACIKLAYACAKLAR MI YANİ SALAK.
  BIRAKIN FETTOŞU METTOŞU ÖKÜZLER KENDİNİZE SAHİP ARIYOSANIZ ALLAH VAR. ALLAH İLE KUL ARASINA KİMSE GİREMEZ DÜZ BEYİNLİLER

 36. erkan saner said

  Çok güzel bir çalışma, hocamızın rehberliği ile aydınlandık. Keşke kesmeden daha uzun şekilde koysaydınız. Diğer vaazları da bekliyoruz.

 37. zafer gaziemir said

  menemenli çok zeki kardeş,o senin düz beyinli dediklerin bütün dünyada türk bayrağını dalgalandırıyor,dünyanın önde gelen üniversitelerinde araştırma konusu oluyor,ama at gözlüğü takan insanlar için bunlar bişey ifade etmez.ayrıca salak çümlesinide ALLAHA havale ediyorum nede olsa seninle ALLAH cc arasında kimse yok sen ohesabı zamanı geldiğinde görürsün,zeki kardeş.

 38. Fetullah Gulen said

  Bu fetullah gulen denilen adam hacca gitmemistir. ben okul yapiyorum numaralariyla insanlari somurup amerikada 120 donum uzerinde bir sarayda yasamaktadir.Butun bu olanlardan fetos sorumlu degildir. Onun pesinden gidip gotunu yalayan ustelik birde murekkep yalamis imaji vermeye calisan bu kadar aptal varken az bile yapiyor. Bu geri zekali bir sabah kaltiginda muslumanlarin tuvalete gitmesi gunah dese, bunu ciddiye alip altina sicacak binlerce sakirt bulabilirsiniz. bazi fetos sakirtleri yazmislar.Yok allah havale ediyormus yok hesabi geldiginde gorurmus .Hay sizin akliniza sicayim. Sizin gibi geri zekali sakirtlere cennnetten el sallayacagim cunku siz acikca soyleyemeseniz de fetosu yeni peygamber olarak kabul ediyorsunuz. Zaten bunu fetos mehtap tv de kirik testi diye osuruktan bir propoganda programida ima ettiydi. Ben eminim ki sakirtleri bu yavsak oldukten sonra kurani kerimin yerine gececegini soyledikleri fetosun kitabinin tanitimini yapacaklardir

 39. sebep said

  Gençler hizmet ekibini adı üstünde size hizmet eden inasnlar olarak algılarsanız birazdaha beyinlerdeki sisler çözülür ve resim netleşir. Hizmeti ve yaptıklarını eleştiren arkadaşlar bana rivayetler, söylentiler üzerinden değilde somut olarak bu ülkeye veya insanlığa verdigi zararlara örnek verebilirlermi

 40. İrfan ve Ahlak said

  Aslında bu nurettin vereni de onun gibileri de zerre kadar ciddiye alan yok ama burdaki yorumlara bir bakın. nurettine inanan ve edepli ahlaklı yazan tek bir kişi var mı. ben göremedim. okumaya bile utandım hele kız olanlar bile var. bu ahlaksız ve edepsiz insanlar bu hizmet olmasaydı bu ülkede belki! söz sahibi olacaktı.kendi evlatlarınız bile sizden utanırdı. çok şukur ki size bu ülkede yer yok. kendi bataklığınızda debelenip durun. insanın kalbi diline vurur… dünya Hocaefendi yi anladı ama bu ülkedeki akıl ve edep yoksunları anlayamadı… ha gayret biraz daha uğrasın da hayvanları bile kendinize güldürün…

 41. adem said

  Bu siteyi hazirlayan imansiz kor zihniyet…sizlerde bir gun toprak olacaksiniz..Allah askina din askina millet askina kosan insanlara celme takmaktan baska yaptiginiz hic bisey yok…Zaman sizin aleyhinize isliyor.Eger yanlisdan donmezseniz, ebucehil gibi yasayip gideceginiz yerde sadece CEHENNEM olacaktir.Bu cemaat 2000 den fazla okul acmis butun dunyada bu milletin sesi olmus, benzersiz hizmet ediyor.Ya siz ne yaptiniz ??? Perincek ,yalcin kucuk gibi seytanin temsilcilerinin borazanisiniz..Eger yaptiginiz insanlik ve millet adina iyi bir seyse bunu gosteren bi hizmet gosterin… (karanlik dan sikayet edecegine bir mum yak )

 42. bekiromer said

  🙂 “vatanhainleri” kendinizi cok güzel isimlendirmissiniz, daha iyisi olamazdi… Allah büyük

 43. davut said

  adam gibi biri yok mu? sizin içinzde. beyinlerinizi kiraya vermişsiniz adınıza hocalarınız, şeyhkerini, terikat büyükeriniz hükmediyor. be hey cahiller Allah size “hiç akletmiyor musunuz? düşünmüyor musunuz” diye buyurmuyor mU? diyelim ki bu inandığınız din doğru ozaman siz nasıl müslimsiniz. kur’anda Allah faizi yasaklamadı mI? sizde faizin adı kar payı mı? oldu. sizin dininiz islamla bağdaşmıyor, kur’andan uzak bir din nasıl oluyorda islam oluyor? Kur’ana baktığımda sizin dininzin museyleme dini olduğunu görüyorum. sizler akıllarını satmış, beyinleri afyonlanmış, bilgi yerine batını ilim verilmiş ahnaklarsınız. Allah sizleri elbette Hocalarınız, şeyhleriniz ile haşredecek. bundan eminim. mahşerde diyecek taktıklarınıla giriş ateşe ozaman ne cevap vereceksinzi? Allah sizi seviğiniz Fethullah Gülenle haşretsin Muhammed (sav) yeter bize. sizin dininiz size beizm dinimiz bize.

 44. Fatih said

  Ayinesi iştir kisinin, lafa bakilmaz! Hocaefendi aleyhinde konusanlar; Allah hidayet etsin, baska ne desek boş!!!

 45. Şeyma nur avcı said

  keşke herkes Fethullah hoca efendimiz gibi Atatürkçü olsaydı; Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük isteği değil miydi? Türkiyeyi tüm Dünya saysın,tüm Dünyada barış ve sevgi olsun ismini bilmediğiniz ülkelerde bile Türk kolejleri var hanginiz yapardınız.. Biz Fethullah hocaya tapmıyoruz ama biliyoruz ki O peygamber efendimizin yolundan giden Allah’a ulaşmaya çalışan ve biz insanları doğru yola koymak için canla başla çalışan bir zattır. Biz de o yolda yürüyoruz ve Hocamızın yardımlarını kabul ediyoruz.. Hocamdan Rabbim bin bir kere razı olsun.. Her şey ortadaki Dünyanın en güçlü ülkesinden biridir Amerika ABD ve eğer biraz basını takip edersiniz ; burda ki her gencin okumaya can attığı o üniversitelerde Fethullah Gülen sempozyumları gerçekleştiriyor düzenleniyor! O üniversitede ki müzlüman olmayan bir profesör ün dediği söz hala kulaklarımda çınlıyor Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir alana yayılabilmesi bir insanın yapabileceği birşey değil! Anlaşılıyor ki bunun arkasında başka bir güç var bunun arkasında Allah var… Allah celle celalü… Rabbim bizi ve tüm insanları ıslah eylesin onun yolundan ayrımasın amin!

 46. mustafa banazlı said

  Bu Nurettin Veren denen adamın benlik duygusu tavan yapmış. İşler istediği gibi gitmeyince ne kadar ” SAMİMİ- İHLASLI ???!!!! olduğunu 35 yıllık arkadaşlarını satarak göstermiş. Merd-i kıpti şecaat arzederken sirkatin söylermiş.

 47. mustafa banazlı said

  İnsan yaşlandıkça içindeki imtihan sebebi olan duygulara azalır, insan kemale yaklaşır sanırdım. Bu zavallı adamın ( Nurettin Veren) hali yaşlılığında kendi içinde enaniyet, kibir gibi çok tehlikeli imtihanlar barındırdığını düşündürdü. Yazık sana ki dünyanı da ahiretini de batırdın Nurettin Veren, yazık sana.

 48. zeynel said

  gun gelecek fethullah gulen denen adamin(daha gercek adi bumudur bellide diil) pesinden gidenler helak olacak o zaman gorcem bu zavalli beyinleri

 49. iklim said

  Kardeşler… herkes önüne baksın geçsin… değil mi ki elhamdülillah bu hizmet sayesinde dünyada sayısız insan imanı buldu? Bakarkörler ve helakımızı bekleyenler varsın beklesin. Büyüğümüz onlara dahi hakkını helal edecek kadar sever Rabbimizin Rahman ismini. Nurettin veren , zeynel ve diğerleri… istediğinizi söyleyin…istediğiniz iftirayı atın.. değil mi ki HAYALİMİZDE DEĞİL, GERÇEKTE, TÜM DÜNYADA VE GÖNÜLLERDE HİZMETİMİZ BÜYÜYOR??.. 🙂 BU HEPİMİZE YETER.. TÜM KARDEŞLERE SELAM OLSUN!..

 50. matarado said

  Reblogged this on matarado.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: